*skip_to_content*
*alt_site_homepage_image*
Paieška

meniu

*alt_site_homepage_image*

Apie mus

Biržų rajono Legailių globos namai įsteigti 1991-09-19 Lietuvos Respublikos Biržų rajono valdybos potvarkiu Nr.158, įregistruoti Biržų rajono savivaldybėje 1998 m. kovo 30 d.,
įregistravimo Nr. BD 98-3,
įstaigos kodas 191528414.
Globos namų adresas:
Legailių g. 1, Legailių kaimas, Pačeriaukštės sen., LT-41428 Biržų rajonas.

Globos namai yra paramos gavėjas.
Paramos gavėjo sąskaita: LT89 4010 0413 0001 0143.

Globos namų tikslas – sudaryti tinkamas gyvenimo ir socialinės reabilitacijos sąlygas globos namų gyventojams, teikiant būsto, maitinimo, buitines, asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo, konsultavimo ir kitas paslaugas, išvardytas Socialinių paslaugų kataloge, ir atsižvelgiant į gyventojų sveikatą, pomėgius, interesus.

Globos namų uždaviniai:
- Tenkinti Globos namų gyventojų psichologinius, socialinius, kultūrinius, dvasinius ir saviraiškos poreikius;
- Sudaryti Globos namų gyventojams tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas;
- Skatinti Globos namų gyventojų integraciją į visuomenę;
- Užtikrinti Globos namų gyventojų materialinį, buitinį aptarnavimą, sveikatos priežiūrą ir saugią aplinką;
- Skatinti burtis pagyvenusius žmones dalyvauti Globos namų veikloje, savitarpio pagalbą.

Globos namų funkcijos:
- Priimti asmenis į Globos namus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka;
- Suteikti Globos namų gyventojams gyvenamąjį plotą ir reikiamą inventorių pagal nustatytas normas;
- Organizuoti buitinių, asmens higienos paslaugų teikimą;
- Rūpintis Globos namų gyventojų racionaliu, o prireikus – dietiniu maitinimu, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas;
- Organizuoti medikų konsultacijas Globos namų gyventojams, jų hospitalizavimą ir dispancerizavimą;
- Teikti palaikomojo gydymo, slaugos ir priežiūros paslaugas;
- Užtikrinti sanitarinį, higieninį bei priešepideminį režimą;
- Nustatyta tvarka aprūpinti neįgaliuosius Globos namų gyventojus jiems reikalinga kompensacine technika;
- Teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas;
- Padėti tvarkyti gyventojų asmeninius reikalus už įstaigos ribų, ginti jų teises ir teisėtus interesus, sudaryti sąlygas gauti reikiamą informaciją, konsultuotis su įvairiais Globos namų ir kitų institucijų specialistais;
- Vykdyti gyventojų socialinę reabilitaciją;
- Organizuoti gyventojų darbo terapiją, užimtumą, papildomą veiklą ir laisvalaikį;
- Tvarkyti Globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas ir kitą reikalingą dokumentaciją;
- Teikti mokamas specialiąsias paslaugas pagal Biržų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Globos namai įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydami glaudžius ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, asmenimis, kurių veikla atitinka Globos namų funkcijas, švietimo ir ugdymo įstaigomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Biržų rajono Legailių globos namams vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka konkurso būdu skiria ir atleidžia Steigėjas. Direktorius atsako už Globos namų valdymą, administruoja iš savivaldybės biudžeto skirtus asignavimus, sudaro sutartis, pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą.

Misija - ilgalaikė neįgalių ir senų žmonių globa, sudarant žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinant kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, individualių asmens poreikių priklausomai nuo amžiaus ir negalios pobūdžio tenkinimą, savarankiškumo ugdymą ir palaikymą, kliento teisių ir interesų atstovavimą bei gynimą.

Strateginis tikslas - užtikrinti kokybišką ir efektyvu socialinių paslaugų teikimą bei prieinamumą Globos namų gyventojams.

Globos namų veiklą prižiūri Steigėjas ir kitos įgaliotos valstybės institucijos. Globos namų finansinės - ūkinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės institucijos ir Steigėjas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

GLOBOS NAMŲ SAVIVALDA:
GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ TARYBA,
GYVENTOJŲ TARYBA