*skip_to_content*
*alt_site_homepage_image*
Paieška

meniu

*alt_site_homepage_image*

Apgyvendinimas

APGYVENDINIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKA IR SĄLYGOS

1. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems yra/bus nustatytas poreikis ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos ar laikino atokvėpio (per trumpalaikę socialinę globą) paslaugoms, jei Savivaldybė ar kita savivaldybė priėmusi sprendimą skirti šias socialines paslaugas arba, jei asmuo apsigyvena Globos namuose bendru sutarimu (be Savivaldybės ar kitų savivaldybių siuntimo) sudarant sutartį tarp asmens ir Globos namų.
1.1. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje priimami prašymai dėl socialinių paslaugų Globos namuose ir teikiami svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai, priimančiai rekomendacinį siūlymą Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjui. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas priima sprendimą;
1.2. pirmenybė ilgalaikei/trumpalaikei socialinei globai ar laikino atokvėpio (per trumpalaikę socialinę globą) paslaugoms skiriama Savivaldybėje deklaruotiems ir/ar gyvenantiems asmenims, jei sutampa skirtingų savivaldybių sprendimų skirti paslaugą data. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje sudaroma ir atnaujinama laukiančių gauti socialines paslaugas Globos namuose eilė;
1.3. jeigu yra laisvų vietų ir nėra asmenų, įrašytų į eilę ilgalaikei socialinei globai Globos namuose gauti, ilgalaikė socialinė globa gali būti teikiama be Savivaldybės ar kitų savivaldybių siuntimo Globos namų ir asmens (globėjo, rūpintojo) tarpusavio susitarimu asmeniui mokant pilną nustatytą kainą. Tokiu atveju Globos namai kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių apgyvendinimo klausimo suderinimui.
2. Globotiniai apgyvendinami nuolat arba laikinai, vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens siuntimu.
3. Jei yra laisvų vietų, į Globos namus trumpalaikei socialinei globai gali būti nukreipiami asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, kai juos prižiūrintys artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.
4. Į Globos namus priimami asmenys turi atitikti šios įstaigos profilį.
5. Priimant į Globos namus gyventi pateikiami šie dokumentai:
5.1. prašymas (asmens, jo globėjo);
5.2. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo arba gydančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje nepraėję daugiau kaip 3 mėnesiai;
5.3. pasas ar asmens tapatybės kortelė;
5.4. pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas (jei turima);
5.5. neįgalumo (NDLNT) pažyma apie neįgalumo/darbingumo lygį;
5.6. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos rekomendacinis siūlymas, jei Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas priėmė sprendimą skirti socialinę paslaugą Globos įstaigoje;
5.7. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo ar kitų savivaldybių sprendimas ir/ar siuntimas dėl socialinių paslaugų Globos namuose (jei asmuo apsigyvena ne bendru sutarimu tarp Globos namų ir asmens);
6. Į Globos namus negali būti priimami asmenys:
6.1. kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;
6.2. kurie serga:
6.2.1. ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;
6.2.2. aktyviąja tuberkulioze;
6.2.3. odos infekcinėmis ligomis;
6.2.4. lytiškai plintančiomis ligomis;
6.2.5. lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija;
6.2.6. AIDS.
7. Globos namų administracija su kiekvienu Globos namų gyventoju sudaro dvišalę sutartį, kurioje abi šalys susitaria dėl pagrindinių įsipareigojimų ir šių įsipareigojimų įvykdymo laiko. Asmuo, su kuriuo sudaroma sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo, privalo suteikti reikiamą informaciją ir atsako už jos teisingumą.
8. Jei gyventojas nesilaiko sutartyje nurodytų sąlygų ar pateikė klaidingą informaciją, sutartis gali būti nutraukta.
9. Gyventojai apgyvendinami Globos namų kambariuose, atsižvelgiant į jų amžių, fizinės ir psichinės sveikatos būklę, intelekto lygį. Prireikus administracija gali perkelti gyventoją iš vieno kambario į kitą.
10. Už gyvenimą Globos namuose gyventojai moka Vyriausybės nustatyta tvarka.
11. Už papildomas paslaugas gyventojai moka pagal Steigėjo patvirtintus mokamų socialinių paslaugų įkainius.
12. Jeigu pagal pateiktus Savivaldybės duomenis Globos namų gyventojas neturi pakankamai pajamų sumokėti nustatytą mokestį už gyvenimą Globos namuose, visos jo išlaikymo išlaidos dengiamos Savivaldybės lėšomis.
13. Gyventojų asmeninių pinigų apskaitos, laikymo ir naudojimo tvarka nustatoma Globos namų direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
14. Jei miršta gyventojas, neturintis santaupų, ir nėra asmenų, turinčių įgaliojimus jį palaidoti, toks gyventojas laidojamas Globos namų lėšomis Globos namams skirtoje kapinių vietoje.
15. Globos namuose gali būti renkama gyventojų taryba, kuri yra patariamasis Globos namų administracijos organas. Jos veiklos nuostatai priimami bendrame gyventojų susirinkime ir patvirtinami direktoriaus įsakymu.
16. Globos namų gyventojas gali laikinai išvykti (iki 3 mėnesių per metus). Jei išvykstama ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminami raštu.
17. Gyventojas, išvykęs iš Globos namų, už išvykimo laikotarpį nuo ketvirtos išvykimo dienos moka 30 procentų nustatyto mokesčio už gyvenimą Globos namuose.
18. Gyventojo išvykimo iš Globos namų visam laikui klausimą Globos namų administracija derina su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi arba su kita savivaldybe, jei asmuo apgyvendintas kitos savivaldybės sprendimu.
19. Globos namų gyventojas, nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių, gali būti šalinamas iš Globos namų.
20. Gyventojui perkelti ar pašalinti iš Globos namų pasitelkiama Socialinių paslaugų skyrimo komisija, į kurią pakviečiami Globos namų, Savivaldybės administracijos ir Globos namų gyventojų tarybos (jei taryba yra) atstovai, jei asmuo apgyvendintas Savivaldybės ar kitos savivaldybės sprendimu.
21. Pagrindas inicijuoti gyventojo pašalinimą iš Globos namų – raštu įforminti ir Globos namuose užregistruoti pasikartojantys šiurkštūs vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai ar teisėsaugos įstaigoje registruoti asmens nusižengimai ar nusikaltimai. Svarstant pašalinimo iš įstaigos klausimą, gyventojas turi būti informuotas apie tai ir gali dalyvauti svarstyme pats.
22. Ginčai, kilę dėl pašalinimo iš Globos namų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
23. Gyventojui savavališkai pasišalinus iš Globos namų ar įvykus nelaimingam atsitikimui, Globos namų administracija nedelsdama informuoja policiją, gyventojo artimuosius ir savivaldybės administraciją.
24. Globos namai garantuoja informacijos apie asmenis, gaunančius socialines paslaugas, konfidencialumą įstatymų nustatyta tvarka.

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2024-04-26 sprendimas Nr. T-117 „Dėl socialinės globos kainos Biržų rajono Legailių globos namuose patvirtinimo“